پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است.

انواع پژوهش

1

پژوهش پایه (بنیادی) و پژوهش کاربردی

2

پژوهش‌های توصیفی و پژوهش‌های تحلیلی

عوامل مؤثر در انتخاب تحقیق

نیاز و ضرورت

کنجکاوی انسان

بضاعت علمی

تجربه ودانش

محدودیت ها